Nordland SVs vedtekter

(sist endret av årsmøtet 19.februar 2023)

§1. Hjemmel & navn

Nordland SV omfattes av alle lag av Sosialistisk Venstreparti i Nordland fylke. Status som lag er hjemlet i de sentrale vedtektene.

Partiets navn er Nordland SV – Sosialistisk Venstreparti på norsk. På lulesamisk er navnet Nordlánda SG – Sosialistalasj Gårobelludahka. På sørsamisk er navnet Noerhtelaanten SG – Sosialisteles Gårroehkrirrie. På nordsamisk er navnet Nordlándda SG – Sosialistalaš Gurutbellodat.

§2. Fylkesårsmøte

§2.1 Tid for avvikling

Fylkesårsmøtet er Nordland SVs høyeste organ og skal normal avholdes i perioden januar til mars hvert år. Fylkesårsmøtet er åpent for tilhørere forutsatt at ikke årsmøtet bestemmer noe annet for deler av møtet.

§2.2 Representasjon

Lokallagene velger representanter til fylkesårsmøtet etter følgende fordeling:

Som grunnlag for representantfordelingen regnes medlemstallene i lagene pr. 1.januar.

SU har rett til 5 representanter med fulle rettigheter. Fylkesstyrets medlemmer møter på årsmøtet med fulle rettigheter, men har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og årsberetning.

Følgende kan møte på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett:

§2.3 Frister for fylkesårsmøtet

Innkalling til fylkesårsmøte med tid og sted skal sendes til lagene og SU senest 8 uker før møtet. Frist for innsendelse av forslag til årsmøte settes til 14 dager før årsmøtet. Endelig innkalling med beretning, forslag og dagsorden sendes senest 7 dager før årsmøtet.

§2.4. Fylkesårsmøtets funksjon og oppgaver

Fylkesårsmøtet skal behandle:

Protokoll fra fylkesårsmøtet sendes partiet sentralt og lokallagene senest 4 uker etter møtet.

§2.5. Valg

Valg av fylkesstyre og arbeidsutvalg foretas på årsmøtet, jf. § 4.3. Dette fylkesårsmøtet innstiller også på valg av landsstyrerepresentant.

Funksjonstiden er to år. Valg av nominasjonskomité foretas av årsmøtet året før valget skal skje. Valg til landsmøtet foretas av årsmøtet de årene det avholdes landsmøte. Ved valg til landsmøtet skal det legges vekt på representativitet; både med hensyn til at flest mulig lag over tid blir representert, at valgene avspeiler regionene og politisk aktivitet.

Det forutsettes at minst 40 % av begge kjønn er representert i alle sammenhenger.

Alle valg foretas etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal på forhånd ha nødvendig kontakt med fylkesstyret og lokallagene.

§3. Fylkesstyret

§3.1 Funksjon

Fylkesstyret er Nordland SVs høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene.

§3.2 Sammensetning

Fylkesstyret består av følgende medlemmer:

Følgende har møte- og talerett:

§3.2 Fylkesstyrets oppgaver:

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

§4. Arbeidsutvalget

§4. 1 Funksjon

Arbeidsutvalget ivaretar den daglige ledelse, organisasjon og administrasjon av fylkespartiet på vegne av fylkesstyret. AU har ansvaret for å initiere saker, forberede fylkesstyremøtene og årsmøtene og følge opp aktuelle politiske saker. Mellom fylkesårsmøtene gis AU, i samråd med fylkesstyre, myndighet til å:

Fylkesstyret skal ha tilsendt innkalling til og referater fra AU.

§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning

Representanter fra andre organer i Nordland SV kan inviteres til møtene i AU etter behov.

§4.3 Fungeringstid

Styret i Nordland SV velges på følgende måte:

§5. Nominasjon

§5.1 Nominasjonsmøte

Nordland SV nominerer kandidater til Stortingsvalg og fylkestingsvalg på egne nominasjonsmøter.

§5.2 Tidsfrist

Nominasjon gjennomføres senest en uke før fristen for innlevering av valglista (nåværende frist 31. mars) det aktuelle valgår. Innkalling med presisering av antall delegater skal være sendt 30 dager før møtet.

§5.3. Nominasjonskomité

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en nominasjonskomite. Komiteen skal bestå av leder og 5 årsmøtevalgte medlemmer, samt en representant fra Nordland SU. Det velges tre varaer 1-3. Leder har ansvaret for arbeidet gjennom hele prosessen.

§5.4 Arbeidsmåte

Nominasjonskomiteen skal starte arbeidet i god tid før nominasjonsmøtet og skal gjennomføre en prosess der de lokale partilagene får mulighet til innspill i minst to omganger. Komiteens forslag skal forelegges lagene senest 30 dager før nominasjonsmøtet.

§5.5. Delegater nominasjonsmøte

Nominasjonsmøtet består av valgte delegater fra lokallagene i Nordland SV. Lokallaga har samme antall delegater på nominasjonsmøtet som på årsmøtet. Nordland SU kan stille 2 delegater med tale-, forslags- og stemmerett.

§5.6. Gjennomføring nominasjonsmøtet

Fylkesleder åpner og leder konstitueringen av nominasjonsmøtet. Det skal velges egne møteledere, sekretærer og protokollunderskrivere for møtet. Fylkesstyret, sittende stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentanter har tale- og forslagsrett på nominasjonsmøtet.

§6. Partiskatt

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt på 10% av netto honorar eller lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste, godtgjøring for reise, kost og losji, eller godtgjørelser som utløser reduksjon av trygd e.l. Fylkesstyret kan i særlig spesielle tilfeller innrømme reduksjon i partiskatt.

§7. Endringer av vedtekter

Endringer av vedtektene foretas av fylkesårsmøtet med 2/3 flertall.

§8. Ikrafttredelse

De endrede vedtektene gjelder fra møtet er hevet

Emner

Nordland SVVedtekterNordland SV vedtekterNordland SVs vedtekter