Nordland SVs valgprogram 2023-2027

Ta kampen for framtida!

Vi lever i en tid med global klima- og naturkrise. Temperaturen øker og uvær, flom og tørke tvinger folk på flukt. Sulten rår i klimaendringenes fotefar. Det biologiske mangfoldet er truet med arter i fare for utryddelse. I Nordland stilner fuglefjell hvor det tidligere var et yrende liv – og det høres.

Vårt forbruk overstiger jordas kapasitet til å reprodusere nye ressurser. De rikeste forbruker mest og forurenser mest. I Norge har vi forbrukt vår andel av jordas ressurser 18.april. Resten av året forbruker vi ressurser som hører andre folk og kommende generasjoner til. Vi må også i Nordland finne løsninger hvor vi både i lokalsamfunn og i husholdning reduserer forbruket og gjenbruker ressurser.

Det blir færre elever i videregående opplæring. For Nordland SV er det viktig å opprettholde gode skoler med sterke fagmiljø nærmest mulig der ungdommene bor. Samarbeidet med lokalt arbeidsliv er viktig for å bygge kompetanse for fylkets næringsliv, og arbeidslivserfaring er en viktig kompetanse i seg selv. Nordland SV vil være pådriver for å utvikle nye modeller som øker gjennomføring.

Utenforskap og ensomhet blant unge må anerkjennes og møtes med lokale tiltak. Gjennom “Divna. Aktan – Alle. Sammen” er det i samarbeid med Ungdommens fylkesråd laget en handlingsplan for inkludering og forebygging av ungt utenforskap. Oppfølging av planen skal ha høy prioritet fra Nordland SV i kommende periode.

I SV anser vi tennene som en del av kroppen. God folkehelse betyr også god tannhelse. Nordland SV vil i kommende periode satse blant annet på økt forebygging.

Vi trenger flere mennesker i fylket vårt. Det blir færre unge og flere eldre i Nordland, og vanskelig å fylle jobbene som skal gjøres. Nordland fylkeskommune må fortsette sitt rekrutteringsarbeid. Den må bidra til å styrke våre lokalsamfunn til å ta imot folk fra hele verden. Tilgang til utdanning, gode bomiljø og aktive inkluderende lokalsamfunn skaper folkehelse, både fysisk og psykisk, og er universelle goder som gagner alle.

Forskjellene øker, også i Nordland, spesielt gjennom dagens boligpolitikk. Gode, rimelige boliger i distrikt og by er grunnleggende for å rekruttere til arbeid og befolkningsvekst i Nordland. Her skal Nordland fylkeskommune, sammen med kommunene, være en pådriver for gode nasjonale tiltak.

Nordland er en del av verden. Vi har kunnskap og ressurser som gir oss mulighet til å gå i front for gode levekår og økt miljøbevissthet. Nordland SV vil invitere alle nordlendinger til å engasjere seg for å løse våre behov i vårt nærmeste kretsløp gjennom kjøp av lokal mat, reparasjon og gjenbruk, og bytte ut deler av det materielle forbruket med kjøp av lokal kultur og opplevelse.

Bli med oss i kampen for framtida! Et Nordland for de mange – ikke for de få.

Miljø

Klimaendringene og tap av naturmangfold er en av de største globale utfordringene vi står overfor. Hvis vi skal motvirke, og redusere konsekvensene av disse, må tiltakene skje både i fylker og kommuner.

Transport

Ferje ved kaia i Bodø. Bilde.

Transport er en av de største kildene til utslipp i Nordland. Derfor er overgang til utslippsfri transport avgjørende for å redusere de totale utslippene i Nordland. Da er det også viktig å få på plass infrastruktur for nullutslippsalternativer.

Nordland er et «båtfylke» og det vil vi være i framtiden også. SV vil være pådrivere for at miljø forblir et av hovedkriteriene i anbud på kollektivtransport. SV mener at Nordland fylke må ta en ledende rolle i arbeidet for å sette klimavennlig transport på dagsorden nasjonalt, og for å utvikle og teste ut nye fartøytyper på våre strekninger.

Vi må søke å løse energibehovet til fylkets transport i nærmeste kretsløp, med hovedvekt på energikilder fra eget fylke.

Fornybar energi

SV er for økt produksjon av fornybar energi i Nordland. Dette må imidlertid skje på en miljømessig god måte, og hensynet til biologisk mangfold skal veie tungt. Vindkraftanlegg på land i Norge har vist seg veldig naturødeleggende og har ofte skapt kraftig lokal motstand. Urfolk, kommuner og lokalmiljøer skal ikke overkjøres i konsesjonsprosessene.

Gjennom energiøkonomisering og energiskapende tiltak som solceller, jordvarme og materialbruk gjøres bygg til egenprodusenter av energi, også for videresalg. Dette skal bli en satsing hvor fylkeskommunen gjennom utvikling av egne bygg skal skape gode modeller som kan spres til alle andre.

Nordland SV skal bidra til en mest mulig bærekraftig utvikling av havvind. Dette under forutsetning av at man sikrer god sameksistens og bruk av arealene, spesielt knyttet til fiskerinæringen og fuglelivet.

Landbruk og skogbruk

Bilde av et jorde med rundballer. Fjell i bakgrunnen.

Landbruket med sine biologiske prosesser kan aldri bli helt utslippsfritt. Økte tilskudd til grøfting styrker god agronomi med CO2-fangst. Vi ønsker flere tiltak som reduserer fossile utslipp. SV vil bidra til tiltak som ivaretar jordvern. Matjord må driftes i hele fylket, der jorda ligger, for å ivareta både naturmangfold og matberedskap basert på lokale ressurser. Nordlands store beiteressurser må tas i bruk. Fylkeskommunen skal styrke lokal matproduksjon og omsetningskanaler gjennom å etterspørre lokalmat, også økologisk, gjennom innkjøpsregelverket.

Skogbruket i Nordland er en del av det grønne skiftet i Nord-Norge. Alle produkter som i dag produseres av olje kan framstilles fra trefiber. Med dette som utgangspunkt, kan skogbruket i Nordland gjennom innovasjon og økt satsing bidra til mer verdiskaping og til bærekraft. Vi vil legge til rette for skogfaglige miljø over hele fylket. Nordland SV vil forsvare vern av gammelskog og ta vare på det rike biologiske mangfoldet i verneområdene.

Havbruk og klima

Målet for SVs havbrukspolitikk er at næringen skal bli helt utslippsfri og driftes i kretsløpsbaserte anlegg. Det kan innebære lukkede anlegg eller annen teknologi som sørger for at fisk ikke rømmer, at miljøgifter fra næringen ikke havner i havet, og at næringsstoffer brukes i nye kretsløp. Landbaserte oppdrettsanlegg innebærer store naturinngrep og må vurderes nøye opp mot konsekvensene knyttet til tap av natur.

Nordland SV vil:

En arealpolitikk for naturen

Oversiktsbilde av Reine med fjor, hus og fjell.

Arealpolitikk har i for stor grad bare fokusert på tilrettelegging av arealer for næringsvirksomhet, offentlige bygg, boligbygging, hyttebygging og lignende uten å hensynta naturen og det biologiske mangfoldet.

Arealforvaltningen må i framtida være bærekraftig samtidig som den gir forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Den må være basert på kunnskap om naturens tåleevne og det hensynet som må ivaretas for å bevare biologisk mangfold. Arealbruken for næringsliv, samferdsel og friluftsliv må derfor besluttes etter at de miljømessige konsekvensene er kartlagt.

Kulturlandskap og miljøer i tilknytning til det, vil også være viktige å bevare når nye vurderinger av bruk av arealer blir aktuelle. De miljømessige og historiske kvaliteter slike områder representerer blir viktig å opprettholde for fremtiden.

Nordland SV vil:

Skole og utdanning

Flere elever rekker opp hånda i et klasserom. Læreren står foran i klassrommet. Bilde.

Et godt offentlig utdanningssystem er grunnpilaren til et likestilt samfunn. SV vil kjempe for ordninger som bygger på fellesskap og rettferdig fordeling. I Nordland skal alle elever gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bosted, bakgrunn eller funksjonsevne.

SV vil ha et utdanningssystem hvor eleven selv har medvirkning i sin skolegang og sikrer deres opplevelse av mestring, da må undervisningen tilpasses hver enkelt elev og antallet elever per lærer må ned.

For å sikre elevenes medvirkning må elevdemokratiet styrkes. Elevrådet bør ha en representant i skolestyret hvor det tas mange avgjørelser som påvirker elevenes skolehverdag. Elevenes stemme bør høres blant annet i ansettelsessaker, og SV ønsker å prøve ut dette i form av et pilotprosjekt med større elevmedvirkning ved noen få skoler. Når det blir tatt avgjørelser om ungdom, skal ungdom selv være representert.

Ungdom må rustes til å mestre livets utfordringer og se muligheter for gode liv i Nordland. Å sørge for at ungdom blir inkludert i arbeids- og samfunnsliv er en viktig oppgave. Kompetanseheving gjennom praktisk og teoretisk kunnskap har stor betydning for den enkelte elev. Samtidig er gode relasjoner til andre jevnaldrende sentralt for sosial og relasjonell utvikling og god folkehelse.

Elevtallet er nedadgående i perioden. Regionvise tilbud sikrer derfor forutsigbarhet i tilbudet og skoler med sterke fagmiljø. Mange ungdommer må reise hjemmefra for å starte på videregående ofte til skoler i pressområder med høye leiekostnader og dårlige boforhold. For å sikre at ikke økonomisk bakgrunn avgjør elevens muligheter til ønsket utdanning bør fylket i samarbeid med kommunene bygge elevboliger i særlige pressområder.

For yrkesfag er hovedmodellen 2+2 for videregående opplæring i Nordland. Alternative opplæringsløp kan gi økt gjennomføring av videregående opplæring. Gjennom tett samarbeid mellom bedrifter, videregående skoler og fylkeskommunen som skoleeier skal det videreutvikles desentralisert yrkesfaglig videregående opplæring i distriktene.

Nordland er et fylke innenfor alle samiske språkområder så vi har et særskilt ansvar for å sikre forsvarlig språkopplæring i hele fylket for hele vår samiske befolkning.

Samiske elever utenfor forvaltningsområdene har rett på samisk språkundervisning. I dag går mye av undervisningen over nett, også i forvaltningskommuner, grunnet en stor mangel på samiske lærere. Rekrutteringen av disse må økes for å sørge for at alle har lik tilgang på undervisning i sitt samiske språk.

Skolen skal være en trygg arena for alle. Det er den ikke i dag. En av fire elever med én eller flere foreldre født i et annet land opplever rasisme på skolen regelmessig. I den samiske befolkningen 16-31 år rapporterer 40,2% at de ofte opplever rasisme, diskriminering eller fordommer. Dette må endres raskt. Skolen skal virke utjevnende og videreføre gode verdier til fremtidige generasjoner. For at alle elever skal ha like muligheter trenger vi en skole og et samfunn fri for rasisme. Vi trenger en handlingsplan mot rasisme!

Nordland SV vil:

Næring og verdiskaping

For SV er målet med næringspolitikken å skape verdier for de mange, ikke bare for de få. Det betyr at SV vil jobbe for å spre verdiskaping og sysselsetting over hele fylket, og at fylkeskommunens virkemidler skal bidra til å stimulere både lokale og regionale bedrifter, samt gi støtte til utvikling og vekst i mange ulike sektorer.

Industri

Nordland er et attraktivt fylke for nye, grønne næringer. Dette gir mange muligheter i årene som kommer. Nordland er et foregangsfylke når det kommer til sirkulær økonomi. Tanken om at en virksomhets avfall er en annen virksomhets ressurs, har bidratt til utvikling av verdensledende industri i fylket.

Allerede etablerte industrimiljøer får nye næringer å samarbeide med, og i disse miljøene vil man kunne utvikle ny teknologi og nye løsninger sammen.  I hele Nordland kan vi vente at antall arbeidsplasser de neste årene vil øke i takt med disse nye etableringene.

Dette gir også noen utfordringer som vi må løse sammen, blant annet knyttet til rekruttering av arbeidskraft og behovet for mer elektrisk kraft til både kraftforedlende industri og elektrifisering av samferdselssektoren.

SV vil at den kraftforedlende industrien fortsatt skal være bærekraftig og konkurransedyktig, for å utvikle produkter som både Norge og verden trenger.

Nordland SV vil:

Primærnæringer

Bilde av en fiskebåt å vei til kai i Værøy. Fjell og røde hus i bakgrunnen.

SV mener at verdiskapingen skal skje lokalt, og komme lokalsamfunnene til gode. Matproduksjon er en viktig næringsvei i Nordland. Både innenfor landbruk, reindrift, fiskeri og havbruksnæringa er den lokale verdiskapinga, og det lokale eierskapet, helt avgjørende for å utvikle gode lokalsamfunn.

Primærnæringene står stadig overfor nye krav og viser evne til omstilling. Landbruksmiljøene i bygdene er i ferd med å brytes ned siden antallet bønder er sterkt redusert. Situasjonen krever aktiv handling. I Nordland finnes i dag verdens største elektriske fiskebåt. Vi trenger flere elektriske fiskebåter som leverer kvalitetsfisk til lokale landanlegg. I kombinasjon med en aktiv politikk for å fremme primærnæringene ønsker SV en satsing på å omstille næringene til ny teknologi som utslippsfrie maskiner og båter.

Nordland SV vil:

Kultur- og reiselivsnæring

Kultur og kulturnæringer er viktig strategisk satsing i Nordland. Nordland skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide kreativt, for kulturarbeidere og kunstnere. SV vil at kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnets utvikling og satsing på kulturnæringer.

Reiselivsnæringen i Nordland har vært kreative og klart seg godt gjennom svært utfordrende år med pandemi og mindre mobilitet. Både årene med mindre reising, og klimakrisen langt framme i folks bevissthet gjør arbeidet med bærekraftige reisemål, og en nøye vurdering av hva slags type vekst som er ønskelig svært relevant. Vi vil at Nordland fylkeskommune skal være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for reiselivsnæringa gjennom både denne og andre utviklingsprosesser de neste årene.

Nordland SV vil:

En bærekraftig samferdsel som knytter oss sammen

I Nordland må vi ha flere gode veier med gul midtstripe og et tilstrekkelig tilbud innenfor kollektivtransport slik at både folk og varer i tide kommer dit de skal. I en framtidsrettet politikk tar vi folks behov på alvor samtidig som vi må ta hensyn til naturen og klima. Det betyr at vi både vil satse på økt bruk av jernbane og at biler og båter elektrifiseres. Arbeidet med nullutslipp i transportsektoren må derfor intensiveres. Vedlikehold og opprusting av veiene må også tilpasses klimaendringene.

Nordland SV vil:

Nordland SV vil løfte følgende saker nasjonalt:

Kultur til alle

Bilde av Stormen konserthus i Bodø. Et Prideflagg er heist ved siden av bygget.

Kultur og kulturnæringer er en viktig strategisk satsing i Nordland. Å få tilflyttere hit, og å bremse fraflytting, krever at man gir dem et meningsfylt liv også ut over jobb og hverdagsliv. Der er kulturen utslagsgivende: gode tilbud på små steder gir bolyst og tilknytning.

Kultur binder sammen, uavhengig av språk og etnisitet, så kultur er også en nøkkel til integrering. Kultursatsing bidrar til stort frivillig arbeid og engasjement. Kulturen er en del av næringslivet. Derfor ønsker SV å styrke kulturlivet.

Kulturinstitusjoner skal kunne benyttes av alle, uansett lommebok. Bibliotek, museum, musikk, idrett og andre tiltak må være tilgjengelige for alle. Bredden i kulturtilbudet må sikre gode tilbud der folk bor, både innen idrett, barne- og ungdomskultur, innen utdanningstilbudet i videregående skole, lag- og foreningsarbeid og flerkulturelle møteplasser.

Bibliotekene og museene i Nordland er viktige kunnskapsinstitusjoner. Museene er både forvaltere av Nordlands historie, og gjør et pionerarbeid i å vise Nordlandssamfunnets framtid. De må få utvikle seg; og både materiell og immateriell kulturarv må tas vare på.

Nordland SV vil videreutvikle scenekunst og dans via nettverk mellom profesjonelle institusjoner, frie aktører og amatører. Davvi – senter for scenekunst er vårt felles nordnorske verktøy. Bodø 2024 – europeisk kulturhovedstad skal benyttes til å løfte kulturlivet i hele landsdelen, og bidra til flere kulturarbeidsplasser og nettverk for videreutvikling av kultur i Nordland og Nord-Norge.

Nordland SV vil:

Folkehelse

Tidligere stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson i en tannlegestol. Tannlegen står bak ham.

Nordland skal være et inkluderende og likeverdig fylke hvor alle innbyggere kan medvirke og delta på like vilkår. Barn og ungdom, voksne og eldre skal føle at de bidrar i samfunnet, utnytter sitt potensiale, videreutvikler sine ressurser og opplever mestring i trygge miljø. Å være god nok, å trives og å kjenne livsglede i hverdagen er viktig for å forebygge helsemessige utfordringer for den enkelte og for samfunnet som helhet.

SV vil fortsatt gi folkehelsearbeid en sentral plass i fylkeskommunens organisasjon. Det er dokumentert betydelige sosiale helseforskjeller i Norge. Å endre dette krever et aktivt forebyggende arbeid som involverer både fylkeskommunen, kommunen, frivillig sektor og næringsliv. Gode offentlige allmenngyldige tjenester og utjevning av levekår er viktig for å skape gode levekår for alle.

Naturen er en god arena for rekreasjon og folkehelseaktiviteter. SV vil styrke arbeidet med å tilrettelegge for at flere får gode naturopplevelser. Friluftsliv er også en god og tilgjengelig integrerings- og inkluderingsarena for innvandrere. Et viktig redskap er å utvikle helsefremmende videregående skoler, grunnskoler og barnehager i Nordland for å gi en tidlig introduksjon til friluftslivet og kjennskap til Allemannsrettens rettigheter og plikter.

Nordland SV vil ha ei stor satsing på tiltak som reduserer utenforskap blant unge. “Divna. Aktan. Alle. Sammen. Handlingsplan for ung inkludering 2023-24” skal forebygge ungt utenforskap og bidra til ung inkludering. Gjennom en rekke tiltak skal fylkeskommunen invitere kommuner, arbeidsliv og andre parter til å delta. Vellykkede tiltak skal spres. Målet er økt likestilling, bedre folkehelse, økt status for det samiske, økt gjennomføring i videregående opplæring, universell utforming og å styrke unges tilknytning til arbeidslivet.

Ensomhet og psykiske helseproblemer er en av vår tids store utfordringer, og berører alle generasjoner og livssituasjoner. Gode sosiale møteplasser i nærområdet, universelt utformede kultur- og fritidstilbud og generasjonsoverskridende tiltak kan best skapes gjennom medvirkning. Alle er verdifulle og kan bety noe for noen andre! Arbeidet med nullvisjon for selvmord skal styrkes.

Folkehelse skapes i dagliglivet. God tilgang til gangveier, sykkelveier kollektivtransport og tjenestetilbud i nærområdet vil både redusere klimautslipp og gi mulighet til bevegelse og trening i det daglige. Lokal mat i lokal butikk gir kjennskap til maten og tilgang til mindre prosesserte matvarer, samtidig som mat- og dyrkingskunnskap gir økt beredskap og mestringsfølelse.

Tennene er en del av kroppen, og SV er i gang med å føre tannhelse inn i den offentlige velferdsmodellen. Økonomi skal ikke avgjøre tannhelsen og tannhelse må inngå i det norske allmenne helsevesenet. Nordland SV vil arbeide for å løfte fylkets befolkning til nasjonalt nivå for tannhelse.

Nordland SV vil:

 Noen hovedsatsninger i programmet