SV satser på samferdsel i nord

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 14. november 2022
Oppdatert: 14. november 2022
Lesetid: ca. 2 min
SV har funnet plass til flere viktige samferdselssatsinger som er viktige for Nordland SV i alternative statsbudsjett.
Ballstad havn. Foto.

– I arbeidet med samferdselsbudsjettet til SV har fokuset vårt vært på å bygge langt og trygt framfor bredt og dyrt. Trygge hverdagsveier, god beredskap i distriktene og miljøvennlige løsninger er viktige satsinger for oss, sier SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås.

SV har satt av penger til til oppstartsmidler for bygging av ny i E6 Sørfold i sitt alternative statsbudsjett. Dette er en sak som Fagerås, Nordland SV og lokallagene våre har jobbet for i lang tid.

Vil utbedre flere fiskerihavner

Nordland SV har også løftet saken om fiskerihavner inn til partiet sentralt i arbeidet med alternativt budsjett. I budsjettet skrives det at havna i Andøy må utbedres og at man må utrede Ballstad havn. Partiet setter totalt av 36 millioner mer enn regjeringa til arbeidet med utbedring av flere havner. Det er nestleder i Nordland SV, Jitse Buitink, svært fornøyd med.

– Havnene våre er viktig både for fiskerinæringa, men også for beredskapen i området. Jeg er glad for at stortingsgruppa her har lyttet til innspillene våre og satt av midler i alternativt budsjett til å fortsette arbeidet med utbedring av havnene, og da særlig Andenes havn, sier Buitink.

Innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på ferge og hurtigbåt

Nordland er et stort ferge- og hurtigbåtfylke og har sammen med flere andre fylker vært tydelige på at støtten til fylkeskommunene for innføring av lav- og nullutslippsløsninger på ferger og hurtigbåt må økes. SV setter i sitt alternative budsjett av 300 millioner mer enn regjeringa til formålet. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset, er glad for å ha fått gjennomslag.

– Vi har store ambisjoner for arbeidet med innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i kollektivtransporten i Nordland. Det er et kostnadskrevende arbeid, og derfor er denne støtten kjempeviktig for å holde tempoet oppe. Samferdselssektoren er der vi har størst utslipp, og derfor haster det også å få gjennomført omstilling til grønnere løsninger på dette området, sier Torset.

Rassikring av fylkesveier og riksveier

SV setter også av midler til rassikring på fylkesveier, 300 millioner mer enn regjeringa, og riksveier, 200 millioner mer enn regjeringa, i sitt budsjett. Nordland har mange rasfarlige strekninger. Leder i Nordland SV, Åshild Pettersen, påpeker viktigheten av å satse langsiktig på dette området.

– I Nordland har vi flere rasfarlige veistrekninger som trenger utbedring, for eksempel flere strekninger i Lofoten, og Beisfjordveien. Det er et stort etterslep på dette området, ikke bare i Nordland, men også nasjonalt, så her er det viktig å sette av midler i flere år framover, sier Pettersen.

Elektrifisering av Nordlandsbanen

SV setter av 50 millioner mer enn regjeringa på posten for utredning og elektrifisering av jernbane, en av de prioriterte strekningene her er Nordlandsbanen.

– Nordlandsbanen er nærmest å regne for Europas lengste museum, så her trengs det absolutt en oppgradering, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset er enig.

– Det å få byttet ut gammelt materiell med moderne og miljøvennlig utstyr på Nordlandsbanen er kjempeviktig. Vi trenger å få flyttet mer gods over på bane, men da må også banen være et konkurransedyktig alternativ, både hva gjelder effektivitet og utslipp, sier Torset.