– Vi må gjøre store endringer i transportsektoren fremover

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 20. oktober 2021
Oppdatert: 14. mars 2024
Lesetid: ca. 4 min
Nordland SVs Mona Fagerås vil i sin nye rolle som samferdselspolitiker jobbe for å halvere klimautslippene i transportsektoren

Nordland SVs Mona Fagerås vil i sin nye rolle som samferdselspolitiker jobbe for å halvere klimautslippene i transportsektoren.

Mona Fagerås i bunad foran tronstolene i Stortinget under åpningen av Stortinget i 2021. Bilde

– Jeg er kjempemotivert til å starte på en ny 4-årsperiode på Stortinget. Det er nå et annen situasjon, med ett nytt flertall og ny regjering, som vil gi oss i SV bedre forhandlingskort. Jeg vet ikke hvor mange forslag jeg hadde forrige periode som ble nedstemt. Nå håper og tror jeg at vi vil få bedre respons på forslagene våre, sier Fagerås.

SV fikk 7,2 prosent av stemmene i Nordland under årets stortingsvalg, opp 0,2 prosent fra forrige stortingsvalg. Dermed fikk Fagerås fortsette som Nordland SVs stortingsrepresentant i fire nye år. Nå som samferdselspolitisk talsperson for SV og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. De fire siste årene har hun vært SVs utdanningspolitiske talsperson, og har sittet i utdannings-og forskningskomiteen på Stortinget. 

Fra skole til asfalt

Som utdanningspolitiker jobbet Mona Fagerås med å gjenreise høgskolen i Nesna. FOTO: Hans Petter Sørensen, FarOutFoucus

– Noen vil kanskje mene at det er langt fra å jobbe for en skole der alle barn skal lære, lykkes og trives – til hard asfalt og firefelts motorvei. Men jeg synes samferdsel handler om så mye mer – som myke trafikanter, sykkelveier, ladestasjoner, jernbane og ferger på elektrisitet og hydrogen. Ikke minst er dette et viktig felt for Nordland. Vi har mye etterslep, særlig på vei. Jeg blir den eneste samferdselspolitikeren på Nordlandsbenken, så jeg regner med det blir litt trøkk og mange henvendelser fra næringsliv og kommuner i fylket. Men jeg gleder meg til å bli kjent med ett helt nytt felt og skal ta utfordringen partiet har gitt meg på strak arm, sier Fagerås. 

– Hva gleder du deg mest til i dine nye roller?

– At det er mye å kjempe for for landsdelen. Jeg og dattera mi var på ferie i Stavanger-området for noen år siden. Vi leide bil og kjørte rundt og gikk opp på Preikestolen og Kjæragsbolten. Jeg ble slått av hvor langt en var kommet, med gode veier og utbygde fasiliteter som parkeringsplasser, sanitær, klopping og gode stier på de berømte utkikkspunktene. Jeg følte nesten jeg var i et annet land sammenlignet med hvordan veistandarden er i nord og forholdene på våre berømte utkikkspunkt er tilrettelagt. Så oppgavene står i kø. Men det liker jeg, sier Fagerås.

Etterlyser mål for klimautslipp

Mona Fagerås står foran Stortinget. Bilde.

– Hva blir hovedoppgavene dine fremover?

– Hurdalserklæringen er tydelig. Den sier at vi må «redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, og bidra til at vi når våre internasjonale klimaforpliktelser.» Men hvordan vi skal nå disse målene er umulig å finne svar på i plattformen fra den nye regjeringen. Det er iallfall ingen klare signaler om hvilke grep som skal tas som monner, sier Fagerås.  

– Transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslipp i Norge og disse skal halveres innen 2030. Vi i SV mener vi trenger store endringer i transportsektoren fremover. Det er nødvendig å prioritere miljøvennlig transport, sette høye miljøavgifter og kutte i miljøfiendtlige motorveiprosjekter. Jeg hadde håpet på ei ny regjering som var tydelig på dette, fortsetter Fagerås.

Selv om det kun er kort tid siden Fagerås trådde inn i sin nye rolle, har hun allerede rukket å utfordre den nye regjeringen.

– I forbindelse med trontaledebatten denne uka har jeg tre konkrete utfordringer jeg håper den nye samferdselsministeren, Jon Ivar Nygård (Ap), vil svare på:

Monas tre utfordringer til samferdselsministeren:

1) Det er nødvendig å vri de store summene fra klimafiendtlige motorveier og prestisjepregete riksveiprosjekter til jernbane og andre kollektivløsninger, og til gang- og sykkelveier. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveier et svært stort og Nasjonal transportplan (NTP) viser en altfor dårlig satsing på dette. Det er kartlagt at behovet er på rundt 70 mrd. kroner for å dekke etterslepet – da hjelper økningen på 15.9 mrd. kroner dessverre for lite. Nye motorveier skaper mer privatbilisme og økte klimagassutslipp og er arealkrevende og dyre. Nedskalering av unødvendige motorveiprosjekt og utbedring av eksisterende vei og trafikksikring av riks- og fylkesveier i distriktene, samt prioritering av kollektivtransport i hele landet. Er ministeren enig med meg i dette? 

2) Dagens nasjonale transportplan legger igjen opp til at det er motorveier som skal bygges før moderne, tospora jernbane i viktige korridorer. I beste fall skal de bygges samtidig. Det er et sikkert grep for å slå vekk mye av grunnlaget for jernbanen. Er dette regjeringens politikk, hvis ikke, hvilke jernbanestrekninger vil regjeringen prioritere? 

3) Elektrisk drevne ferger er på full fart inn i trafikk i Norge, og det samme gjelder nullutslipps lastebiler og anleggsmaskiner. Gjennom regler, avgiftspolitikk og støttetiltak kan omstillingen av hele transportsektoren mot nullutslipp fremskyndes. Vil regjeringen kompensere fylkeskommunene for de økte utgiftene en overgang til nullutslippsferger innebærer?

– Hvilke samferdselspolitiske saker er du mest opptatt av å få gjennom i Nordland?

– I Mo i Rana er det viktig å få realisert en dypvannskai og få utdypet Toraneskaia for å få større dybde i havna. Det er viktig at det settes av midler i årene fremover til å anlegge jernbanespor fra Nordlandsbanen og ny avkjøring fra E6. Terminalen vil kunne håndtere både veg, bane og sjø på samme terminal, sier Fagerås.

Farledsutbedringer i Brønnøyleden er også noe hun mener må prioriteres.

– Fiskerihavner er en viktig forutsetning for å utvikle fiskeri- og havbruksnæringen. Det er viktig at det er prioritert midler til utbedring av Værøy, Røst, Andenes og Ballstad fiskerihavner i første del av planperioden. Det haster med å igangsette nødvendige tiltak med forbedret innseiling til disse havnene. Ballstad havn er Vestvågøy kommunes servicehavn for fiskeflåten, og en viktig havn for både landing av fangst og service i hele regionen. Men havna har ikke helt fulgt med i utviklingen i retning av større båter, og den må utdypes til åtte meter, sier Fagerås.

Vil satse på Ofotbanen

Fagerås er klar på at regjeringen må bevilge mer penger til Ofotbanen.

– Ofotbanen spiller en svært viktig rolle for godstransport på jernbane. I tillegg til malmtransporten fra Nord-Sverige er banen svært viktig for godstransport mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Kapasitetsutfordringene på Ofotbanen er allerede høyaktuelle ved at flere tog i dag må avvises på grunn av manglende kapasitet ved Narvikterminalen. Samtidig er overføringspotensialet til banen er betydelig, men avhenger også av utbygging av Narvikterminalen og Narvik stasjon. Regjeringas foreløpige bevilgninger til dette er ikke tilstrekkelig, mener Fagerås.

Christian Torset kikker ut av vinduet fra førerhuset til Ofotenbanen. Ved siden av sitter lokføreren Bilde.

Fagerås mener at den varige løsningen for kapasitetsutfordringene på Ofotbanen er å bygge dobbeltspor. I tillegg mener hun at det er viktig å få på plass et krysningsspor ved Fagerlia/ Søsterbekk. 

– For å redusere klimautslippene har SV klare standpunkter til veier som ikke burde realiseres. Vi er derimot positive til en del samferdselsprosjekter i distriktene som betyr mye for folk og næringsliv. SV ønsker å satse på Nord-Norge, og da blir det viktig å sørge for gode transportårer som kan frakte både folk og gods, forteller Fagerås.

Nord-Norgebanen er også SV ønsker å satse på.

– Vi er strålende fornøyde med at den nye regjeringen er så tydelig i Hurdalserklæringen at de vil gjennomføre en konseptvalgsutredning med mål om å realisere utbyggingen av Nord-Norge banen. Dette har bi ventet på i. Over 60 år. Og vi i SV kommer til å trykke på for at dette skal bli en realitet, sier Fagerås.

Dette er noen av samferdselsprosjektene SV vil satse på i Nordland:

Utredning av veiforbindelser i Rana
SV mener at med bakgrunn i etablering av ny flyplass og dypvannskai, kombinert med planlagte store næringsetableringer, er det behov for en konseptvalgutredning for vegforbindelsene til og gjennom Rana. .

Riksvei 80 Fauske-Bodø
Prosjektet «Fra bru til bru» vil løse utfordringene på riksvei 80 og E6 mellom Fauske og Bodø dersom det realiseres. Dette prosjektet innebærer omlegging av E6 utenfor Fauske sentrum der det i dag er betydelige utfordringer med fremkommelighet.

E10 Fiskebøl–Nappstraumen
Det er behov for utbedring og innkorting av hovedferdselsåren E10 på strekningen Fiskebøl- Nappstraumen.

E6 Ulvsvågskaret
E6 må ha en gjennomgående god standard gjennom Nordland. E6 over Ulvsvågskaret har alltid vært problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy.

E6 Narviktunnelen
Det er utfordringer med stor trafikk og tungtransport gjennom Narviksentrum og det er viktig at Narviktunnelen ferdigstilles innen 2027.

Du kan lese mer om hvilke samferdselsplaner SV har for Nordland og resten av landet i SVs alternative transportplan 2022-2033