Fra deltid til heltid

Publisert av: Nordland SV Publisert: 08. mars 2021
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 3 min
Deltidskulturen er en av de største likestillingsutfordringene vi har i dagens Norge, for det er kvinner som i hovedsak jobber deltid her i landet.
En helsearbeider mater en eldre person i rullestol. Bilde.
FOTO: Martin Eilertsen, SV

Av Åshild Pettersen, leder i Nordland SV og Haldis Andersen, kvinnepolitisk leder i Nordland SV

Vi ser deltid i barnehager, skole og fritidsordninger, handel og service næringen, hotell og restaurant og renhold for å nevne noen. Vi vet at kvaliteten på de tjenestene som utføres blir dårligere, når to til tre personer deler på et årsverk. Sist nå har vi sett det under koronapandemien. Bruken av deltidsansatte på de fleste sykehjem er med på å gi en større risiko for smittespredning.

Smittesporing har avdekket at ansatte har jobbet på institusjoner med smitte og uten smitte. Det har ført til at smitten har spredt seg raskt videre. Vi har en mye større bevissthet rundt dette nå pga. pandemien, men smittsomme sykdommer finnes det alltid, også på sykehjem. Mange ansatte er økonomisk avhengig av inntekten de får ved å jobbe på flere steder, noe de har gjort i flere år. Under koronapandemien er det ansatte som derfor har tapt inntekt, uten at dette på noe vis har blitt kompensert.

I dag jobber 7 av 10 ansatte i helse og omsorgssektoren deltid. Det utlyses omtrent ikke heltidsstillinger for helsefagarbeidere – kun 16 prosent det siste halvannet året. 55 % av sykepleierstillingene lyses ut i heltid. Vi må etablere en heltidskultur også innenfor de tradisjonelle kvinneyrkene. Både på kort og på lang sikt er kvinner den tapene part ved å jobbe deltid. Inntekt fra måned til måned er uforutsigbar, sykelønn vil avhenge av antall ekstravakter og i det lange løp blir kvinner også tapende når det kommer til pensjonsutbetaling. Det er lønnsomt for berørte at de står i fulle stillinger. Vi må derfor ikke bare utlyse fulle stillinger men også jobbe med en heltidskultur som gjør at kvinner ønsker og har mulighet til å stå i fulle stillinger uansett yrkesvalg.

Det å utdanne seg til helsefagarbeider er så godt som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling. Riktignok får du mange ekstravakter, som kanskje medfører hel stilling i lønn, men da kan du ikke planlegge fritiden din. Du får ikke lån i banken og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Unge helsefagarbeidere står uten mulighet til å kunne kjøpe seg noe sted å bo, fordi de har en usikker inntekt. Statistikken viser at kvinner er oftere syke enn menn, uten at man vet årsaken til dette. Det er derfor at det avsettes midler til forskning på dette området. Mange ansatte i deltidsstillinger kan ha betydning for hvor tungt arbeidet er, og om flere blir syke av slike arbeidsmiljø.

SV vil jobbe for økt bevissthet rundt disse spørsmålene, og for at alle landets kommuner samt spesialisthelsetjeneste ser nødvendigheten av å organisere tjenestene i hele stillinger. Ingen vet når vi eventuelt kan få en ny pandemi. Det haster å ta tak i dette spørsmålet, og Nordland SV foreslår flere tiltak.Vi må ha på plass en lovhjemlet rett til heltid. Arbeidstaker skal ha krav på full stilling slik at lønnen er forutsigbar og det skal være mulig å overleve på den.

Koronakommisjonen må evaluere om deltidsbruken i helsevesenet har hatt noe å si for overføring av smitte og eventuelt i hvor stor grad. Ved å ta ekstravakter på flere ulike institusjoner har arbeidstakere vært eksponert for smitte en plass som de i neste omgang har videreført til neste plass de var på jobb. Og sist, men ikke minst må kommunene få økonomisk handlingsrom til arbeidet med heltidskultur. Det er mange paroler vi gjerne skulle gått under i årets 8.mars-tog, rett til heltid er en av dem. Vi har fortsatt mye jobb å gjøre, håper vi treffes til 8.mars-tog igjen til neste år!

Gratulerer med dagen!