Folket skal eie havet.

Publisert av: Nordland SV Publisert: 13. oktober 2017
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Nordland SV fikk tirsdag 10.10.17 gjennomslag for en uttalelse om at folket skal eie de marine ressursene, og at disse skal komme kystbefolkningen til gode. I uttalelsen heter det også «Nordland Fylkesting [anser] det for nødvendig å snu utviklingen der en stadig større andel av de totale kvotene eies av en stadig mindre gruppe mennesker.»

Marius Jøsevold, leder i Nordland SV, er fornøyd med at uttalelsen gikk gjennom, og mener den gir en klar beskjed til regjeringen om å endre kurs. «Det er uakseptabelt at fisken, som har bygd landet gjennom tusen år, skal selges ut til et knippe rederbaroner som utelukkende prioriterer privat avkastning. Felles ressurser skal komme til felles nytte.» Jøsevold ser uttalelsen i sammenheng med et grunnlovsforslag SV leverte tidligere i år.

«Det er levert grunnlovsforslag om fiskeriene fra både Arbeiderpartiet og SV. Forskjellen er at APs forslag ikke inneholdt noen henvisning til at kysten skulle tilgodeses. Det at Arbeiderpartiet i landet største fiskerifylke stemmer for nettopp dette, bør få partiet sentralt til å vurdere å stemme for SVs forslag, heller enn for den mindre omfattende lovendringen AP leverte.»

Uttalelsen:

Folket skal eie havet

I henhold til Havressursloven er det folket i fellesskap som eier de marine ressursene. Samme lov gjør det også klart at disse ressursene skal tilgodese kystsamfunnene med sysselsetting og bosetting. Dessverre ser vi at fiskeriene i stadig mindre grad oppfyller disse kravene. Det har derfor blitt diskutert ulike planer for å erstatte dagens pliktordninger med en praksis som i større grad oppfyller Havressurslovens intensjon.

Uavhengig av hvilke løsningsforslag Stortinget faller ned på, anser Nordland Fylkesting det for nødvendig å snu utviklingen der en stadig større andel av de totale kvotene eies av en stadig mindre gruppe mennesker. Muligheten for nyrekruttering til fisket er sterkt begrenset når en helt ordinær kvote koster flere millioner kroner.

Kontrollen med fiskeressursene har blitt debattert i lengre tid, og det blir stadig viktigere å avklare en gang for alle hvilke premisser som skal ligge til grunn for norske fiskerier. Nordland Fylkesting oppfordrer Stortinget til å styrke den offentlige kontrollen med fiskeriene ved å grunnlovsfeste folkets eierskap til fisken, samt at de marine ressursene skal utnyttes på en slik måte at det skaper sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.