Universitetet Nord må ta ansvar for kompetansebygginga i hele Nordland

Publisert av: Nordland SV Publisert: 09. juni 2016
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Det er utfordringer med rekruttering til lærerutdanningene over hele landet, og mangel på kvalifisert arbeidskraft innen utdanning gjør seg gjeldende. Gjennom skjerpede krav til opptak, nye kompetansekrav og utvidelse til femårig studium, har regjeringen gjort rekruttering til læreryrket enda vanskeligere.

I vårt område har tre sentrale lærerutdanningsmiljøer i Bodø, Nesna og Levanger blitt samlet til en institusjon gjennom fusjoner til Nord Universitet. Dette er noe som kan gi mulighet til synergieffekter og utvikling av alle miljøene. Forut for fusjonene var videreutvikling av hvert enkelt studiested og videreføring og utvikling av desentraliserte studiemodeller sentrale premiss.

Nordland SV er sterkt kritisk til at universitetets ledelse nå snakker om å legge ned flere profesjonsfagutdanninger på Helgeland. Lærerutdanninga på Nesna og sykepleieutdanninga i Sandnessjøen har vært avgjørende for å sikre rekruttering i disse yrkene til hele Helgeland. Så mye som 70% av lærerne i distriktskommuner på Helgeland er utdannet på Nesna.

Desentralisert, fleksibel og nettbasert utdanning er en forutsetning for at Nord universitet skal nå bredt ut og sikre rekruttering og kompetansebygging i alle deler av Nordland. Nord universitet Nesna har gjennom flere år satset på dette, og har verdifull kompetanse og erfaringer som bør nyttiggjøres og videreutvikles.”Helgelandsmodellen” tilrettelegger for desentralisert lærerutdanning, og har vært gjennomført med gode resultat mange steder på Helgeland og i Lofoten. At Nord universitet ikke viderefører denne er svært beklagelig.

Helgeland som region har stor verdiskapning og eksportindustri, men er og har vært fattig på forskning og utdanning. Kompetansemiljøene på Helgeland må styrkes, ikke svekkes. Da regjeringen vedtok fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna i juni 2015 het det at det var et mål at ” universitetet etter sammenslåing styrker Helgeland i et langsiktig perspektiv, samtidig som det støtter og løfter tilgangen på relevant kompetanse for Nordland, Nord-Norge og Norge”. En styrking av Helgeland må bygge videre på etablerte studiesteder i Nesna, Mo og Sandnessjøen, da kan ikke tilbud her legges ned eller sentraliseres til Bodø og Levanger.

Nord universitet Nesna har allerede mistet flere utdanningstilbud. Idrettstudiene i utlandet er lagt ned, og det blir heller ikke opptak på den treårige bachelorutdanningen i idrett. Lærerutdanninga på Nesna er ryggraden i virksomheten, og dersom det ikke blir opptak til grunnlærerutdanninga høsten 2016 er dette i praksis en avvikling av Nesna som studiested. Nedbemanning og tap av et sentralt kompetansemiljø på Helgeland er dramatisk for regionen, og avvikling av denne hjørnesteinsbedriften er dramatisk for Nesna.

Det var en forutsetning for fusjon at ingen ansatte skulle miste jobben som følge av organisatoriske endringer, eller mot sin vilje flytte fra en campus/studiested til annet. Nordland SV krever at universitetets ledelse lytter til arbeidstakerorganisasjonene, og ivaretar de ansattes rettigheter, studentenes ønsker og regionens behov slik de er nedfelt i fusjonsplattformen.