Fylkestingprogram 2015-2019

TITTEL PÅ PROGRAMME: SE MOT NORD

Kapittel 1. Vårt fylke, vår framtid!

Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser.

Det viktigste er befolkningen, de menneskelige ressursene. Nordland er viktig i Nordområdene, og erkjennelsen av nordområdenes betydning for landet som helhet er økende. Nordområdene er viktige både strategisk og utenrikspolitisk. Nordland har landets lengste kystlinje, vakker natur, innland og fjellområder. Vi er sterk på industri, sjømat og fornybar energi. Nordland er et godt fylke å bo i, men vi har utfordringer. Sjøl om folketallet har steget i den siste tida, er det for lite i forhold til behovet. Fortsatt er det for få unge som kommer tilbake til Nordland etter endt utdanning. Denne utviklinga vil SV være med å snu. Hvis Nordland skal vinne i kampen om menneskene, vår viktigste ressurs, må vi satse på kompetanseoppbygging, variert næringsliv, og å skape attraktive lokalsamfunn hvor mennesker ønsker å bo, arbeide, og leve gode liv. Vi må skape god by og tettstedspolitikk og vi må gjøre det mulig for de som ønsker det å følge «drømmen om det gode liv» på bygda.

Nordland vil komme til å ha et stadig større behov for innflyttere, uansett hvor de kommer fra. Da er det viktig å skape møteplasser lokalt og regionalt som gir alle mennesker i fylket muligheter til å trives, utfolde seg kulturelt, profesjonelt og personlig.

 

SV vil bygge et samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer. Også

Nordland må ta ansvar for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, som vil

kunne gjøre uopprettelig skade både på mennesker og natur, og som vil forsterke den

urettferdige fordelingen mellom den fattige og rike delen av verden. Vi må ta vare på mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt og fordi det har en verdi i seg

selv.

SV vil arbeide for at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå i landet vårt. Vi ønsker mer

desentralisert makt. Fylkeskommunen er et redskap i å skape framtidas Nordland.

Dette arbeidet må skje i et tett samarbeid med andre aktører som lokalt næringsliv,

utdanningsinstitusjoner, kommunene og statlige institusjoner. SV er folk flest sin viktigste støttespiller i dette arbeidet. Dette kan du lese mer om i de neste kapitlene.

 

Dersom du stemmer på SV er du med på å gi makt til å gjennomføre den politikk som du leser om i dette programmet!

Kapittel 2. Best på kunnskap!

Kunnskap og utdanning er nøkkelen til utvikling. For Nordland kan den videregående opplæringen være en viktig aktør for utvikling og utnyttelse av fylkets ressurser. Da må den videregående opplæringen gi god kompetanse til den enkelte elev og utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Målet vårt er at våre utdanningsinstitusjoner skal være best. Den beste skolen må preges av en desentralisert struktur, altså være nær folk flest hvor elevene har mulighet for en skoleplass i nærheten av hjemmet. For å fullføre utdanningen må den videregående skolen være preget av trivsel. Det vil gjøre at færre faller fra/ velger bort videregående utdanning. Et godt utdanningstilbudet for Nordland må bestå av et allsidig tilbud som tar hensyn til elevenes ønsker og samfunnets behov. Undervisningen skal være spennende og engasjerende, og må da inneholde relevant praksis, aktiv og tilpasset opplæring og viktigst av alt; knallgode lærere.

SV mener man skal være fleksible i forhold til elever i grenseområdene sør og nord i fylket.

 

 

Vi vil:

 

Kapittel 3. Samferdsel som knytter oss sammen

Gode veier, billig og effektiv kollektivtransport og økt bruk av jernbane er det som skal få varer og folk til og fra i Nordland. Et godt utbygd rutenett av busser, ferger og hurtigbåter, tilpasset Nordlands bosettingsmønster og næringsstruktur, trues av nedbygging som følge av regjeringens betydelige kutt i overføringene til Nordland. SV vil kjempe imot dette. Vårt mål er at hurtigbåt og fergeruter skal opprettholdes og til enhver tid være tilpasset befolkningens og næringslivets behov. Nordlandstrafikken preges av for mange store og alvorlige ulykker, og veitrafikken står for hovedvekten av fylkets CO2- utslipp. Dette ønsker vi å forandre. Gjennom økt satsning på trafikksikkerhet, mer gods over fra vei til båt og bane og økt bruk av kollektivtrafikk ønsker vi å snu utviklinga.

Vi vil;

 

Nordland Sv vil dessuten:

 

Kapittel 4 Folkehelse og forebygging.

I Nordland har vi over flere år prioritert folkehelse og forebygging høyt. Folkehelse har fått en sentral plass i fylkeskommunens organisasjon. Denne satsingen vil SV videreføre. Nordland fylkeskommune skal være en pådriver i folkehelsearbeidet. SV vil i kommende periode særlig fokusere på utjevning av sosiale helseforskjeller. Det er dokumentert betydelige sosial helseforskjeller i Norge. For å endre på dette kreves et aktivt forebyggende arbeid som involverer både fylkeskommunen, kommunen, frivillig sektor og næringsliv. Næringsrik mat er god forebygging. SV er særlig opptatt av VGO-elever og deres hverdag, også som hybelboere. SVs hovedprinsipp er å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom en aktiv satsing på forebygging. Vi vil gjennom forebygging på alle samfunnsområder, forhindre sykdom, både psykisk og fysisk. Den Nordiske velferdsmodellen, med fokus på gode offentlige allmenngyldige tjenester og utjevning av levekår er viktig for å skape gode levekår for alle. SV vil beholde og videreutvikle denne modellen.

Vi vil :

 

 

 

 

 

 

Kapittel 5. Kultur til folket.

Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser, og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, og gir også store positive ringvirkninger. Kultursatsingen bidrar ofte til stort frivillig arbeid og engasjement. Gjennom ildsjelene i Nordland sitt arbeid realiseres mange kulturpolitiske mål. Derfor ønsker SV også å bidra til det frivillige kulturlivet. Nordland er et flerkulturelt samfunn. Gjennom kulturpolitikken vil vi styrke og bidra til kulturelt mangfold. Satsing på kultur og kulturnæringer er viktig strategisk satsing i Nordland. Nordland skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide kreativt, for kulturarbeidere og kunstnere. SV vil at kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnsutvikling og satsing på kulturnæringer.

Kulturelle fyrtårn:

Nordland har vært et foregangsfylke i satsingen på kunst og kultur. En rekke museer, kultursenter og spennende kulturprosjekter er bygd. Her nevnes Skulpturlandskap Nordland, Petters Dass-museet, Hamsunsentret, Vikingmuseet på Borg, og Galleri Adde /Zetterquist. Hurtigrutemuseet på Stokmarknes vil også bli bygd i løpet av kort tid. Disse fremstår som fyrtårn i Nordland og har stor betydning for den lokale og regionale samfunnsutviklingen. Nordland SV vil øremerke midler til en egen fyrtårnsatsing. Midlene skal bidra til kvalitetsheving og markedsføringen nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil:

 

 

 

Nordland SV vil dessuten:

 

 

Kapittel 6 Næring i Nordland

Hovedmålet med SVs næringspolitikk er å utnytte de lokale og regionale ressursene på en bærekraftig og best mulig måte. SV vil bidra til at det skapes varige og varierte arbeidsplasser i hele fylket. Vi vil legge til rette for etablerere, spesielt blant kvinner i Nordland. SV vil at Nordland skal bli det beste etablererfylket! Det kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i privat sektor. Unge mennesker må fristes til å komme til Nordland, og starte egen bedrift og skape egen arbeidsplasser. Kunnskapsbedrifter i privat sektor er viktig for å tiltrekke kompetanse til fylket. Fiske, sjømat, og annen matproduksjon er et område som vi vil satse på. Mer av verdiskaping på disse områdene må skje lokalt og regionalt.

Nordland er et av Norges viktigste industrifylker. Vi vil at den kraftkrevende industrien fortsatt skal foredle naturressurser til produkter som både landet vårt og verden trenger. Det er viktig at innovasjon og nyskaping skjer også i industrien. SV vil bidra til at dette skjer, gjennom å jobbe politisk på alle nivå, og også at fylket bruker egne virkemidler til dette. SV vil at fylkets virksomhet skal være desentralisert rundt om i hele fylket til ulike desentrale institusjoner.

 

Vi vil:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel 7. Miljø

Klimaendringene er en av de største politiske utfordringene vi står overfor. Transport er i Nordland en av de største kildene til utslipp. Overgang til mer miljøvennlig transport er viktig. Nordland er et «båtfylke» og det vil vi være i framtiden også. Vi vil at det skal satses på mer miljøvennlig teknologi på hurtigbåter og ferger. Dette kan gjøre denne nødvendige transporten både rimeligere og mindre forurensende. SV mener at Nordland fylke må ta en ledene rolle i arbeidet for å sette dette på dagsorden. SV er for økt produksjon av fornybar energi der dette kan skje på en miljømessig god måte, og hensynet til biologisk mangfold må veie tungt. Biologisk mangfold er vår felles arv, en kilde til kunnskap, opplevelse og også en mulighet for økonomisk og velferdsmessig utvikling. SV vil ha et oljefritt Lofoten og Vesterålen. For SV er det utenkelig å borre etter olje i et av verdens viktigste matfat. Det er en smal sokkel, og et av de viktigste gyte/oppvekstområdene for fisk i verden. I Nordland må vi også forberede oss på de klimaendringene som kommer, et våtere og villere klima.SV ser det som viktig å fortsette kunnskaps og teknologiutviklinga på solenergi, og energi basert på bølger og havstrømmer. SV ser energipotensialet i fylket, som en mulighet for teknologi- og industriell næringsutvikling.

SV vil følge opp strategisk plan for Nordlandsskogbruket 2012-2015 med å etablere skogfaglig utviklingspilot i Vefsn med bakgrunn i ivaretakelse av naturverdier og verdiskaping fra tre til marked. Nordland har betydelige skogressurser, både knyttet til skogreisingsskogens ressurser som blir hogstmoden de kommende tiåra, og muligheten for økt utnyttelse av bioenergiressursene. Skogbruket i Nordland er en del av det grønne skiftet i Nord-Norge. Økt bruk av tre kan erstatte byggematerialer med større biologisk fotavtrykk, og alle produkter som i dag produseres av olje kan framstilles fra trefiber. Med dette som utgangspunkt, kan skogbruket i Nordland gjennom økt satsing og verdiskaping fra skogen bidra til økt verdiskaping og til bærekraft.

Når vi skal ta i bruk de fornybare ressursene er det viktig at vi først legger til rette der det er mest lønnsomt for samfunnet, og der det er minst konflikt med miljøinteresser. SV vil legge til rette for bærekraftig bruk av de ressurser som befinner seg i vernede områder og i randsonene av slike områder. Nasjonalparker og vernet natur er en ressurs som kan benyttes i ulike sammenheng. Et bærekraftig reiseliv, satsing på folkehelse og næringsutvikling forøvrig, er noe av det som denne ressursen kan danne grunnlag for.

 

Vi vil:

 

Kapittel 8. Det meste er Nord – Nordland i Nordområdene.

 

Nordområdene er på dagsorden. Både den forrige og dagens regjering har hatt sin nordområdestrategi. SV mener at menneskene i nordområdene er det viktigste, menneskene må være den sentrale premissleverandør for alt som skal skje i nordområdene.

Regionen er rik på naturressurser. Disse ressursene skal først og fremst sikre bosetting og utvikling i regionen. SV vil ikke godta rovdrift av landsdelens ressurser. De skal ikke hentes ut for først og fremst å skape vekst og rikdom hos private eiere, eller i sentrale strøk av landet. Nordland er et ressursrikt fylke. Fisk, andre marine arter, mineraler og unik natur er våre naturgitte fortrinn, som vi må utnytte på en bærekraftig måte. For oss er blant annet satsing på fiskeri/havbruk, marine arter, alternativ energi og reiseliv viktige områder i nordområdestrategien.

Folk til folk samarbeidet har lange tradisjoner i nord. I Nordland har vi hatt et tett samarbeid med Leningrad- Oblast siden 1987. Det er viktig å videreutvikle dette samarbeid. Nord-Norge er den mest folkerike regionen av alle regionene i nord-områdene. Menneskene i nord-områdene må være de som definere hva vi vil med regionen.

 

 

 

Vi vil:

 

Kapittel 9.  Sammen om en bedre fylkeskommune

Nordland SV har trua på at Fylkeskommunen er en viktig aktør i å utvikle fylket vårt. Den kunnskapsbaserte og viktige ressursen som vi har i egne ansatte må gis flere og bedre muligheter til å ruste oss for fremtidas utfordringer. Den viktige arbeidsgiverrollen som politikerne har, skal vi i SV ta enda mer på alvor. Det å jobbe i et trepartssamarbeid gir utviklingsmuligheter som vi bare kunne drømme om uten denne gode norske modellen. De som sitter med fagkunnskapen, veit hvor skoen trykker, og har mange av svarene for hvordan vi bør utforme våre politiske valg. Vi skal lytte på de som vil gi oss råd.

 

Vi vil:

 

Bekjempe alle forringelser av arbeidsmiljøloven