Arne R. Hole

Hvorfor stiller du til valg for Bø SV?

Da jeg ble spurt om å stå på førsteplass på lista, måtte jeg tenke over det en times tid. Jeg ut at det er så mye å rette opp nå etter den ultraborgerlige politikken som føres, at jeg måtte si ja! Jeg må være med å vende om til god norsk solidaritetspolitikk, både lokalt og nasjonalt. Og det begynner nå. Vi må ha en politikk som ivaretar alle, både kommunalt, regionalt og nasjonalt, og vi må avfeie alle angrep på den gode velferdsstaten vi har bygd opp i Norge! 

Hva er viktigst for deg i kommunepolitikken?

Det er vanskelig å si, for det er mange ting jeg kunne ha lyst å ta tak i. Jeg er opptatt av at vi skal ha et inkluderende samfunn og en inkluderende kommune, at vi tar vare på alle og ikke støter ut folk med stigmatiserende offentlige ordninger! Det ser vi dessverre er tilfelle i dag -også i Bø! 

Så vil jeg gå sterkt mot privatisering av offentlige kjerneoppgaver, som vi også ser forsøkt innført i vår kommune. 

I Bø står vi overfor et generasjonsskifte i alle offentlige etater, noe som gjør at både kommunen og næringslivet ellers trenger godt kvalifisert arbeidskraft. Det gjør at det er viktig å føre en politikk som gjør det attraktivt å bosette seg i kommunen, og at det blir mulig å prøve å bo og jobbe i Bø. Det krever innsats på områder som boligpolitikk, og personalpolitikk. 

I tillegg er det svært viktig å ha en aktiv næringspolitikk både når det gjelder de tradisjonelle næringene og nye utradisjonelle næringer. 

Hva med fiskeri og havbruk?

Begge deler er meget viktig i en kommune som Bø, og jeg er glad for at SV sentralt endelig har skjønt at fiskeri og havbruk er viktig for Norge! Vi vil søke samarbeid med bedriftene og fiskeflåten om gode løsninger. Blant annet har vi programfestet at vi vil arbeide for at pliktkvotene som tilhører Bø skal overføres til kommunen og forvaltes som distriktskvoter av et kommunalt utvalg. Likeledes vil Bø SV arbeide for at utviklingsmidlene til oppdrettsnæringa må omfatte utprøving av lukka merder, slik at også mindre lokale oppdrettere får mulighet til å være med på utviklinga. 

Skolestruktur er blitt et hett tema i Bø. Hva går du inn for? 

I Bø SV har vi laget et program for å ta hele kommunen i bruk, og vårt standpunkt er at vi skal beholde skolestrukturen som den er. 

For det første har vi rustet opp alle skolene for mange millioner kroner de siste årene. Dersom vi skal endre skolestrukturen, må vi til med nye tilpasninger og opprustninger uansett hva vi gjør, og det vil være unødig pengebruk. Vi vil bruke erfaringer fra andre kommuner og miljøer slik at oppvekstmiljøet i kommunen blir trygt og godt, og det kan vi få til med den skolestrukturen vi har i dag. 

Hva gjør du når du tar fri fra politikk?

De siste årene har jeg vært opptatt med å restaurere heimplassen min, som min oldefar bygde i 1884-85! Den er riktignok restaurert flere ganger siden den gang. Det har gått mange arbeidstimer både alene og med hjelp de siste årene! Og jeg holder på ennå!