Krever at samferdselsministeren gjør om Avinors vedtak

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 03. februar 2022
Oppdatert: 03. februar 2022
Lesetid: ca. 2 min
Christian Torset (SV) reagerer sterkt på at Avinor ønsker å utsette flyttingen av flystripa.
Christian Torset inne på Stortinget. Bilde.

– Prosjektet med ny flyplass er allerede utsatt to ganger, og det haster nå, ikke bare for Bodø, men for hele regionen. Vi trenger å få denne infrastrukturen på plass både av hensyn til eksport, næringsutvikling, attraktivitet og samferdsel i regionen, sier Torset.

Forrige uke steppet Torset inn som vara for stortingsrepresentant Mona Fagerås på Stortinget, og sendte et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hvor han krever at ministeren går i dialog med Avinor for å få prosjektet tilbake til den opprinnelige planen.

– Jeg ønsket å sende et tydelig signal til ministeren om at det å få Ny by – ny flyplass-prosjektet tilbake til den opprinnelige tidsplanen bør være øverst på prioriteringslista hans akkurat nå. Samferdselsministeren bør stille tydelige krav til Avinor om at de må holde seg til fristen. Det er ikke akseptabelt at Avinor går bort fra noe som er bestemt av både Stortinget og regjeringen, mener Torset.

Utsettelsen går utover folk flest

Han mener at statsråden bør sørge for at Avinor står ved avtalene som er inngått og realiserer Stortingets vedtak.

– Bodø kommune har gjort store investeringer i prosjektet, og nok en utsettelse har konsekvenser for byutvikling, kommuneøkonomi og for folk flest. Den nye, bærekraftige bydelen er under full planlegging og skal løse både arealutfordringer og klimautfordringer i Bodø. Ny by-prosjektet får oppmerksomhet fra hele verden og er et viktig prosjekt for å gjøre kommunen attraktiv, sier Torset.

Han stilte derfor dette spørsmålet skriftlig til ministeren:

«Avinor har bestemt seg for å utsette realisering av ny flyplass i Bodø. Dette er meget alvorlig i seg selv, men i tillegg er konsekvensen at ny by -prosjektet forsinkes. Det haster å få gjort noe med flyplassen i Bodø og forsinkelsen Avinor legger opp til kan få negative konsekvenser for trafikkavviklingen. Vil ministeren gå i dialog med Avinor for å få prosjektet tilbake til den opprinnelige vedtatte tidsplanen?»

Ikke fornøyd med svaret fra ministeren

Denne uken fikk han svar fra ministeren.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skriver blant annet: «som følge av pandemien har Avinor effektivisert driften og redusert og utsatt investeringsprosjekter i hele landet».

Ministeren skriver også : «I Hurdalsplattformen har regjeringen vist til at den vil videreføre og styrke Avinor-modellen for å drifte og videreutvikle flyplasser i hele landet. I Prop. 1 S (2020–2021) er det vist til at Samferdselsdepartementet vil vurdere ytterligere tiltak overfor Avinor. Det er tett dialog mellom Samferdselsdepartementet og Avinor om den økonomiske situasjonen i selskapet, medregnet saken om flyttingen av Bodø lufthavn. Regjeringen har fortsatt mål om at Stortingets vedtak om bygging av flyplass skal følges opp, og at ny flyplass skal realiseres. Jeg følger situasjonen nøye og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Torset er ikke helt fornøyd med svaret.

– Avinor har fått mange milliarder i krisepenger i forbindelse med korona, og kan ikke begrunne utsettelsen med pandemien. Hvis ikke Avinor vil oppfylle sitt samfunnsansvar, må regjeringen komme på banen, mener Torset.

Han peker på at det haster å få på plass prosjektet.

– Ny flyplass i Bodø er en nødvendighet som må på plass så raskt som mulig. Det er ikke holdbart at Avinor utsetter byggingen, for da settes byutvikling, samfunnsutvikling og utvikling av hele Nordland på vent i en tid da det skal gjøres enorme investeringer i hele fylket, sier Torset.